Dorobek dydaktyczny i w zakresie rozwoju kadry naukowej

Prof. Leszek A. Dobrzański jest twórcą i liderem Szkoły Naukowej – aktywnie tworzonej przez Niego nowej specjalności naukowej „Komputerowa nauka o materiałach”, inżynierii powierzchni oraz zaawansowanych materiałów inżynierskich i technologii procesów materiałowych, która zaowocowała wypromowaniem przez Niego osobiście grupy 55 zakończonych prac doktorskich, 4 prace są na końcowym etapie redagowania i ok. 5 prac doktorskich jest w toku, a także wypromowaniem ok. 1000 prac magisterskich i inżynierskich, w tym czworga, którzy równocześnie uzyskali dyplomy uczelni w Horsens w Danii, a także ok. 50 wykonanych w Polsce przez studentów zagranicznych z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Słowenii, Słowacji, Bułgarii. Ostatnio skutecznie zaktywizował 25 doktorów, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 10 innych doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora. Ponadto był inicjatorem nadania 7 tytułów Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej oraz 3 godności Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Jego doktoranci uzyskali nagrodę Prezesa Rady Ministrów, 3-krotnie stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 15-krotnie stypendia koncernu FIAT, kilkakrotnie Honorowe Nagrody im. Prof. Jana Adamczyka przyznawane przez World Academy of Materials and Manufacturing Engineering oraz wielokrotnie stypendia Fundacji Wyszehradzkiej i kilka nagród na konferencjach zagranicznych. Trzech Jego dyplomantów zdobyło medal Omnium Studiosorum Optimo dla najlepszych absolwentów Politechniki Śląskiej, a jego najwybitniejsi studenci indywidualni kilkakrotnie uzyskali stypendia Ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego oraz Fundacji im. Hugo Kołłątaja. Jest inicjatorem i głównym autorem wdrożenia zasad karty bolońskiej i systemu ECTS na swoim macierzystym Wydziale oraz całkowicie nowych planów studiów na 7 kierunkach studiów. Stworzył 3 całkowicie nowe i oryginalne kierunki kształcenia „Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych”, “Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach”, oraz „Inżynieria materiałowa” z profilem „Inżynieria Stomatologiczna” w ramach projektu „INFONANO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od kilkunastu lat jest opiekunem kilkunastu specjalności. Jako aktywny nauczyciel akademicki systematycznie prowadzi wykłady z licznych przedmiotów, do których przygotował pełny zestaw prezentacji komputerowych i innych pomocy dydaktycznych. W każdym z wykładów uczestniczy zwykle ok. 300-500 studentów. Rozwinął system pomocy internetowych, a zorgani­zowana przez Niego platforma zdalnego nauczania należy do jednych z najbardziej rozbudowanych w Polsce. Zagadnienia przydatności i skuteczności wykorzystywania metod zdalnego nauczania w dydaktyce inżynierii materiałowej stanowią również przedmiot dwóch zakończonych prac doktorskich zrealizowanych pod Jego opieką promotorską, jak również były przedmiotem zainteresowania wielu wypromowanych przez Niego prac dyplomowych, głównie magisterskich, zwłaszcza na kierunku studiów „Edukacja techniczno-informatyczna”. Aktywnie dba o rozwój Studenckiego Ruchu Naukowego, a 10% Studenckich Kół Naukowych Politechniki Śląskiej działa w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Był opiekunem kilkudziesięciu studentów studiujących według indywidualnie przez Niego ukształtowanych planów i programów studiów, w tym w wielu unikatowych specjalnościach, m.in. w zakresie „Komputerowej nauki o materiałach” i „Kompu­terowego wspomagania w inżynierii materiałowej”, a obecnie w ramach „Nanotechnologii” i „Inżynierii Stomato­logicznej”. Wielu z tych studentów podjęło studia doktoranckie, a ok. 50 zakończyło je i uzyskało już stopień naukowy doktora. Uczestniczył w procesie opiniodawczym łącznie ponad 170 kandydatów do stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora i stanowisk profesorskich przed ok. dwudziestoma Radami Wydziałów, w tym także w USA, Malezji, Bułgarii i Słowenii. Opracował także wiele recenzji prac inżynierskich i magisterskich, książek i licznych artykułów naukowych w wielu krajach Świata, a także wiele recenzji dotyczących mianowania na stanowiska asystenta i adiunkta, oraz licznych recenzji projektów badawczych w Polsce oraz Hong Kongu, Słowenii, Brazylii, Portugalii, Czechach i innych krajach, w tym także ok. 200 w różnych Programach Operacyjnych, w tym na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Przemysłu oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Świadczy to o Jego wybitnym wpływie na rozwój naukowy i zawodowy bardzo dużej grupy młodej kadry i o wyjątkowym uznaniu środowiska naukowego dla Jego kompetencji naukowych.