Deklaracja WAMME

sowa_wamme

Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego Światowej Akademii Inżynierii

Materiałowej i Wytwarzania

ogłoszona w dniu 7 grudnia 2015 roku w Zakopanem w Polsce

Zgromadzenie Ogólne Światowej Akademii Inżynierii Materiałowej i Wytwarzania

w dniu 10 rocznicy powołania Akademii, kieruje niniejszą 10-punktową deklarację do Społeczności Akademickich w Polsce i wielu krajach Świata, odnosząc się do obecnego stanu nauki i edukacji akademickiej, wobec konieczności dokonania pozytywnych zmian.

 

Popieramy

  1. Pryncypialność w dążeniach do wysokiej wartości merytorycznej badań naukowych zmierzających do poznania prawdy naukowej, z równoczesną eliminacją mistyfikacji i działań pozornych, przejawiających się publikowaniem niedojrzałych i mało wartościowych prac, wyłącznie w celu formalistycznej poprawy bibliometrycznych wskaźników ich Autorów.
  2. Szacunek oraz promocję rzeczywistych Autorytetów i Osobowości naukowych, popartych wyłącznie Ich osobistymi osiągnięciami w zakresie pogłębiania wiedzy w uprawianych przez Nich obszarach Nauki, badań naukowych, innowacyjności, dorobku publikacyjnego, kreowania nowych kadr naukowych, a także osiągnięć dydaktycznych, aplikacji tych osiągnięć w praktyce i ich ogólnoludzkiej otwartej postawy względem społeczności i środowiska.
  3. Wysokie standardy etyczne w dociekaniu prawdy naukowej, w doborze właściwej metodologii oraz rzetelnym wnioskowaniu i ogłaszaniu uzyskanych wyników badań naukowych, a także w relacjach między członkami zespołów badawczych, z pełnym poszanowaniem wkładu intelektualnego, pracy i zaangażowania każdego z wykonawców.
  4. Bardzo efektywne wykorzystywanie odpowiednio zwiększanych nakładów finansowych na badania naukowe i innowacyjność, dystrybuowanych zgodnie z systemem wspieranych inteligentnych specjalizacji, w celu poprawy ogólnej jakości życia jednostek i całych społeczeństw.
  5. Szeroką współpracę między zespołami naukowymi z różnych ośrodków i dyscyplin naukowych, w tym współpracę międzynarodową, przejawiającą się wspólnymi badaniami naukowymi, publikacjami, upowszechnianiem staży i wymiany osobowej, organizacją konferencji naukowych oraz rozwojem współpracy z instytucjami aplikującymi w praktyce osiągnięcia naukowe, innowacyjne i technologiczne.
  6. Tworzenie i doposażanie centrów naukowych o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym, o bogatym wyposażeniu w supernowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zatrudniających odpowiednio liczne zespoły pracownicze o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach naukowych, pod warunkiem ustawicznej troski o wysoki poziom wykonywanych tam badań naukowych oraz pełną ustawiczną sprawność zgromadzonych tam urządzeń.
  7. Synergiczne oddziaływanie najnowszych i najbardziej wartościowych wyników badań naukowych na zakres i treści nauczanych w ramach studiów akademickich oraz poszukiwania właściwych dróg kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów ukierunkowanych odpowiednio na działania naukowe i poznawcze oraz adekwatnie do pracy w sferach aplikacyjnych, z zapewnieniem ram kwalifikacji porównywalnych w skali międzynarodowej.

Nie akceptujemy:

  1. Wszelkich, niekiedy drastycznych przejawów wykluczenia, dyskryminacji i nietolerancji w środowisku naukowym, a w tym dotyczących także osób osiągających najwyższe rezultaty naukowe i badawcze, z powodów pozamerytorycznych, zarówno tkwiących w niezdrowej konkurencji i naruszaniu zasad etosu akademickiego, jak i z innych powodów i ze względu na prezentowane poglądy, a ponadto hołdowania zasadzie przeciętności i tolerowania postaw i działań symulujących rzeczywiste osiągnięcia naukowe oraz nieuprawnione merytorycznie awanse naukowe, uniemożliwiania lub utrudniania prawidłowego rozwoju i kariery naukowej, zwłaszcza młodym pracownikom, często bezpodstawnie eliminowanym ze środowiska naukowego, pomimo rzeczywistego potencjału i osiągnięć.
  2. Ogromnych przerostów biurokratycznych wbrew rzeczywistym i uzasadnionym potrzebom, wielokrotnie ze szkodą dla celów wykonywanych prac i projektów naukowych, nierzadko wbrew interesom i pozycji środowiska naukowego, poszczególnych badaczy i studentów oraz wymagających od nich znaczącego, acz nieuzasadnionego zaangażowania, przy ponoszeniu znaczących kosztów zbytecznej obsługi administracyjnej.
  3. Ograniczania swobody głoszenia poglądów i możliwości działania oraz awansu zawodowego, w związku z wykonywaniem badań naukowych oraz działalnością dydaktyczną, publikacyjną, innowacyjną, jak również aplikacją opracowanych autorskich rozwiązań, a także kwestionowania nieskrępowanych możliwości zrzeszania się w celach naukowo-badawczych, w wyniku przekazania zbyt dużych kompetencji władczych lokalnym administratorom nauki, np. rektorom, dziekanom, dyrektorom jednostek, co szkodzi jakości i poziomowi wykonywanych badań naukowych i procesu dydaktycznego, a nawet powoduje niekorzystne zjawiska społeczne, niekiedy do stanu ogólnego zastraszenia włącznie.

 

Jako Zgromadzenie Ogólne Światowej Akademii Inżynierii Materiałowej i Wytwarzania, niniejszą deklaracją inicjujemy powszechny ruch pozytywnych zmian w nauce – w miejscach, instytucjach i krajach, w których takie zagrożenia występują. Nieakceptowane zagrożenia i związane z tym praktyki wielokrotnie wymagają także zmiany i rewizji dotychczasowego stanu prawnego, i to zarówno przepisów lokalnych, jak i ogólnych.

Apelujemy do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy mają podobne doświadczenia i spojrzenie, do jednoczenia się w celu wspólnej aktywności w tym kierunku.

 

                                                                      

 

                                                                       Za Zgromadzenie Ogólne WAMME

                                                                                            Prezydent

                                                              Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański M. Dr hc