Pytania

W ramach bieżącej analizy zasadniczych problemów Uczelni wydzieliłem 4 grupy, a  w ramach każdej z nich zadałem po kilka pytań, które tylko pozornie są retoryczne. Udzieliłem bowiem na nie krótkich odpowiedzi, które przedstawiają moje poglądy na każdy z tych tematów.

I. Właściwe warunki pracy nauczycieli akademickich – to warunek konieczny funkcjonowania Uczelni
1.    Nie chcesz zbytecznych nerwów?
Uważam, że należy zapewnić spokój, stabilność zatrudnienia i atmosferę wzajemnego szacunku w codziennych działaniach na Uczelni.

2.    Nie chcesz presji ze strony przełożonych?
Jestem przekonany, że mamy prawo do wolności dyskusji i realizacji zamierzonych zadań.

3.    Nie chcesz biurokracji?
Nie mam wątpliwości, że należy skrajnie uprościć procedury administracyjne.

4.    Nie chcesz wykluczenia lub dyskryminacji?
Mam jasny pogląd, że jedyną podstawą oceny pracownika powinna być wyłącznie merytoryczna ocena pracy.

5.    Nie chcesz wymuszeń w zakresie własności intelektualnej?
W mojej ocenie konieczne jest zapewnienie pełnej swobody działalności intelektualnej i ochrony praw pracowników w tym zakresie, jak również działalności  gospodarczej oraz wspieranie wszelkich form aktywności spin-off i spin-out.

II. Zatrudnienie i płaca nauczycieli akademickich – spokój i poczucie bezpieczeństwa gwarantami normalności

6.    Nie chcesz zatrudnienia na czas określony i przeciążenia dydaktyką?
W mojej ocenie umowy powinny być zawierane wyłącznie  na czas nieokreślony i powinno nastąpić obniżenie pensum o 30 godzin rocznie.

7.    Nie chcesz, aby podwyżki były  wyłącznie w ramach urzędowych regulacji płac?
Jestem zdania, że awans finansowy powinien następować każdorazowo jako efekt pozytywnej oceny okresowej.

8.    Nie chcesz dodatkowych komplikacji przy  awansie na stanowiska profesorskie?
Według moich długoletnich obserwacji środowiska akademickiego, oceniam że wystarczy uzyskanie habilitacji lub tytułu naukowego, by niezwłocznie zostać zatrudnionym na stanowiska odpowiednio profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na czas nieokreślony, bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych kryteriów.

9.    Nie chcesz utrudnień w rozwoju Profesury?
Jestem zwolennikiem tego, by każdy doktor  habilitowany i profesor miał swój zakład lub zespół i mógł pozyskać doktorantów do współpracy w ramach motywacyjnego funduszu stypendialnego, który należy w tym celu uruchomić, zwiększając równocześnie liczbę doktorantów.

10.    Nie chcesz dyskryminacji w zatrudnianiu doktorów zwłaszcza po raz pierwszy?
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wszystkim doktorantom ostatniego rocznika należy zapewnić możliwość kontynuowania kariery akademickiej i w tym celu należy organizować corocznie wstępne konkursy na limity zatrudnienia adiunktów, a nie organizować konkursów dedykowanych dla poszczególnych kandydatów, jak to ma miejsce obecnie.

11.    Nie chcesz braku szacunku dla największych autorytetów?
W mojej ocenie konieczne jest ustanowienie jednolitego systemu zatrudniania profesorów zwyczajnych po przejściu na emeryturę, a nie dopuszczać do protekcyjnych działań w tym zakresie, niezależnych od rzeczywistej pozycji naukowej, jak to miewa miejsce obecnie.

III. Poprawa warunków kształcenia i umiędzynarodowienie Uczelni – bez zadowolonych Studentów i Doktorantów, nie może być Uczelni  

12.    Nie chcesz, aby degradował się poziom kształcenia?
Nie mam wątpliwości, że konieczna jest pilna poprawa warunków kształcenia poprzez zmniejszenie liczebności grup studenckich oraz zwiększenie udziału studiów problemowych.

13.    Nie chcesz, aby absolwenci mieli trudności na rynku pracy teraz i w przyszłości?
Moje długoletnie doświadczenie, działalność w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczenie Grupie Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jednoznacznie wskazuje, na konieczność zwiększenia korelacji treści i kierunków kształcenia z wymaganiami rynku pracy, lecz głównie z uwzględnieniem długoterminowych perspektyw jego rozwoju i kreowaniem wobec tego całkiem nowych kierunków studiów i specjalizacji zawodowych.

14.    Nie chcesz ograniczania swobód Studentów i Doktorantów?
Mając bogate doświadczenie z młodości  z działalności w niezależnych organizacjach młodzieżowych, jestem absolutnie przekonany, że należy dać takąż szansę Samorządom Studentów i Doktorantów, dając do ich wyłącznej dyspozycji autonomiczny fundusz  3 mln zł oraz dać im znacznie szerszy zakres swobód w kreowaniu życia studenckiego wraz z odpowiednim zakresem odpowiedzialności.

15.    Nie chcesz, aby Uczelnia miała wyłącznie regionalny charakter?
Wielkie doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej jednoznacznie wskazuje mi na konieczność zwiększenia roli i prestiżu Uczelni na międzynarodowym rynku kształcenia i badań naukowych oraz efektywnego zwiększenia wymiany zagranicznej studentów i pracowników.

IV. Odbiurokratyzowany system organizacyjny i zarządzania – rozsądek i gospodarność naczelnym nakazem

16.    Nie chcesz dominacji Rektora nad całym środowiskiem oraz niemego Senatu i Rad Wydziałów?
Nawiązując do tradycji Politechniki Lwowskiej uważam zdecydowanie, że Rektor powinien być  „Primus inter pares” (Pierwszy wśród równych), bez kierowcy i samochodu służbowego, gronostajów i reprezentacyjnego gabinetu, a Senatowi i Radom Wydziałów należy przywrócić zatraconą ostatnio funkcję forów nieskrępowanej dyskusji akademickiej.

17.    Nie chcesz władczych relacji Rektora względem współpracowników?
Jestem zdecydowanie przeciwko rozpowszechnionym w ostatnich latach autokratycznym postawom organów jednoosobowych Uczelni i wobec tego opowiadam się za ustaleniem szerokich  kompetencji i odpowiedzialności Prorektorów i Dziekanów z prawem  do autonomii w kształtowaniu polityki Uczelni w powierzonym  zakresie oraz za demokratycznym stylem zarzadzania na wszystkich szczeblach administracyjnych.

18.    Nie chcesz nieprofesjonalnej, uciążliwej i przewlekłej obsługi administracyjnej?
Z całą stanowczością wypowiadam się za poprawą kompetencji  i profesjonalizmu Administracji Centralnej oraz Wydziałowych przy stałej trosce o eliminację nadmiarowych funkcji kontrolnych i biurokracji, za wyeliminowaniem wszelkich zbytecznych procedur biurokratycznych i ograniczeniem liczby podmiotów, często zbytecznych, komplikujących i wydłużających wszelkie procedury.

19.    Nie chcesz biurokratycznego podejmowania decyzji z udziałem wielu osób?
Zdecydowanie jestem za decentralizacją odpowiedzialności i decyzji na poziom kierownika zespołu,  zakładu lub projektu, bez podpisów elektronicznych Rektora, Dziekana, CZP i innych, które przeczą zasadzie autonomii zarządzania finansowego.

20.    Nie chcesz biurokracji?
Jestem zdecydowanie przeciwny przerostom biurokratycznym oraz zdecydowanie opowiadam się za usunięciem z obrotu prawnego większości zarządzeń uczelnianych (praktycznie wszystkich), utrudniających życie i niepotrzebnie regulujących nieistotne drobiazgi, wielokrotnie bez związku z systemem prawa powszechnego, które należy zastąpić kilkoma rozsądnymi regułami.

21.    Nie chcesz nadmiernie rozbudowanych i zwielokrotnionych struktur kontrolnych?
Uważam, że ten system jest nie zaakceptowania w dalszym ciągu i konieczne jest jego zdecydowane uproszczenie, w tym włączenie komórek CZP odpowiednio do zakresu Prorektora i Kwestora oraz bilansowanie wydatków dotyczących zamówień publicznych w jednostkach i projektach.

Kolejne pytania i uwagi mogą być kierowane przez Osoby odwiedzające tę stronę. W miarę możliwości postaram się wyrazić pogląd i skierować  sprawę do rozpatrzenia przez właściwy organ lub instytucję. Rozumiem, że wiele Osób obawia się o swój los i dlatego publicznie nie wyjawi swych obserwacji lub problemów.
Zachowując w pełnej dyskrecji dane nadawcy postaram się pomóc, a jeżeli to konieczne nagłośnić problem.
Zapraszam do współpracy i postaram się nie zawieść zaufania.