Dorobek publikacyjny i projektowy

Opublikowany twórczy dorobek naukowy Prof. Leszka A. Dobrzańskiego o znaczeniu między­narodowym dotyczy nauki o materiałach, inżynierii powierzchni, nanotechnologii oraz komputerowego wspomagania projektowania materiałów inżynierskich i modelowania ich struktury i własności.

Jego twórczość naukowa obejmuje ok. 2210 publikacji naukowych oraz kolejne obecnie w druku, w tym 47 książek i monografii oraz 26 rozdziałów w książkach i monografiach, 146 artykułów w w języku angielskim w czasopismach o światowym obiegu z tzw. „listy filadelfijskiej” (Journal Citation Reports of Thomson Reuters in Philadelphia) i 48 bez współczynnika IF, ale uwzględnione w bazie Web of Science Core Collection, ponad 460 artykułów w języku angielskim w czasopismach objętych przez Directory of Open Access Journals oraz ponad 460 artykułów i 80 komunikatów w innych czasopismach międzynarodowych, często zagranicznych, i w materiałach konferencji naukowych o światowym zasięgu, a także publikacje w językach: chińskim, włoskim, rosyjskim i ukraińskim. Ponad 400 artykułów i 120 komunikatów Jego autorstwa i współautorstwa zostało opublikowanych w języku polskim w krajowych czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Jest autorem lub współautorem 51 patentów, wzorów użytkowych i zgłoszeń patentowych oraz redaktorem naukowym ponad 360 zwartych opracowań zbiorowych, w tym licznych wydań redagowanych przez Niego czasopism naukowych w języku angielskim o światowym obiegu oraz materiałów międzynarodowych konferencji naukowych.

Co najmniej 10 000 razy Jego prace są cytowane w czasopismach światowych według Web of Science, Scopus, Google Scholar i Harzing’s Publish or Perish, a ponadto licznie w kraju; liczba cytowań: 8599 (GS), 2523 (SC), 1349 (WS), h-index: 39 (GS), 24 (SC), 18 (WS). Ponadto Jego dorobek naukowy obejmuje także ponad 100 wykładów na zaproszenie organizatorów międzynarodowych konferencji naukowych w wielu krajach Świata na wszystkich kontynentach.

Prof. Leszek A. Dobrzański był kierownikiem lub wykonawcą ok. 150 prac niepublikowanych, w tym wiele wykonanych na zapotrzebowanie przemysłu i w ramach ministerialnych projektów badawczych, w tym ok. 30 własnych i promotorskich oraz po jednym zamawianym i rozwojowym, między innymi:

 1. kierownikiem 8 projektów strukturalnych w ramach Programów Operacyjnych: Inno­wacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Regionalnego o łącznej wartości ok. 100 milionów złotych, w tym:
  1.  projektu foresightowego FORSURF w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2009-2012),
  2. MERMFLEG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2010-2013) dotyczącego modernizacji i doposażenia laboratoriów naukowych i dydaktycznych w zakresie nanotechnologii, technologii procesów materiałowych i komputerowej nauki o materiałach.
  3. LANAMATE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-2014), dotyczącego budowy i wyposażenia laboratoriów naukowych i dydaktycznych w zakresie nanotechnologii, technologii procesów materiałowych i komputerowej nauki o materiałach,
  4. INFONANO (2009-2014) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  dwóch nowych priorytetowych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich
  5. QUAPINFO (2011-2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  nowego zamawianego kierunku studiów
  6. NANATRIM (2011-2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  nowego zamawianego kierunku studiów
  7. IMOTECH (2012-2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  nowego zamawianego kierunku studiów
  8. a także był kierownikiem zadania L102 w Projekcie BIO-FARMA (2010-2012) w ramach Programu Operacyjnego Inno¬wacyjna Gospodarka, dotyczącego poprawy poziomu zaplecza laboratoryjnego w zakresie nanotechnologii i badań materiałów.
   « z 50 »
 2. W ostatnich 5 latach był kierownikiem 13 grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Komitet Badań Naukowych (KBN) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW).
 3. Był także wykonawcą jednego projektu aparaturowego przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
 4. Był wykonawcą ok. 30 projektów międzynarodowych, m.in. EU-INTEGRATION w ramach programu TEMPUS-PHARE, kilkanaście razy w ramach programu CEEPUS oraz w ramach wielu umów w ramach programów Socrates-Erasmus i LLP Erasmus, kilkakrotnie w ramach Programu COPERNICUS. W ramach tych programów ok. 650 polskich studentów i ok. 150 pracowników naukowych wyjeżdżało do Czech, Słowacji, Niemiec, Finlandii, Danii, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Bułgarii, Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Rosji, Ukrainy, 69 studentów i ok. 85 pracowników naukowych wyjeżdżało do Turcji. Łącznie ok. 93 studentów i ok. 500 pracowników naukowych z wielu krajów przyjechało do Polski. Z Turcji przyjechało około 55 studentow i ok. 15 pracowników naukowych. Ponadto zorganizowano również wymianę z Kanadą, USA, Egiptem, a pracownicy naukowi przyjeżdżali z ponad 50 krajów świata, głównie na wykłady zaproszone oraz jako uczestnicy konferencji naukowychProf. Leszek A. Dobrzański jest autorem 47 książek naukowych, powszechnie znanych w Polsce i wykorzystywanych w wielu Uczelniach do kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej, o oryginalnej formie edytorskiej, w tym kilka o druku wielobarwnym, wśród których można wyróżnić: „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, wyd. II zmienione i uzupełnione, 2006, 1600 str., „Metalowe materiały inżynierskie”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, ok. 900 str. (nagroda MENiS), „Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002, ok. 1550 str. (nagroda MENiS), „Leksykon materiałoznawstwa. Metale. Polimery. Ceramika. Kompozyty” (współautor i redakcja naukowa), Verlag Dashöfer, 2 wydania, ostatnio 2004-2014, ok. 6000 str., „Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakte­rystyk” (współautor i redakcja naukowa), Wyd. Pol. Śl., 2 wydania, ostatnie 2001, ok. 850 str., „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”, 5 wydań, ostatnio Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999, ok. 700 str. (nagroda MENiS), „Mikroskopia świetlna i elektronowa” (współautor), 2 wydania, ostatnio Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1988, ok. 300 str. (nagroda MEN), „Badania własności fizycznych” (współautor), 2 wydania, ostatnio Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1988, ok. 300 str. (nagroda MEN), „Metaloznawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych” (współautor i redakcja naukowa), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1980, ok. 600 str. (nagroda MEN). W latach 2007-2009 wydał w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej cykl podręczników akademickich zawierających łącznie ponad 2100 str., z oryginalnie opracowanym zestawem 80 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych oraz atlasem kilkuset struktur materiałograficznych różnych materiałów inżynierskich. Kolejno były to następujące podręczniki: „Wprowadzenie do nauki o materiałach”, 2007, ok. 315 str., „Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych”, 2007, ok. 320 str., „Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza”, 2007, ok. 370 str., „Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych”, 2008, ok. 480 str., „Niemetalowe materiały inżynierskie”, 2008, ok. 405 str. i „Podstawy metodologii projektowania materiałowego”, 2009, ok. 325 str. W roku 2009 wydał w Wydawnictwie International OCSCO World Press, Gliwice autorską książkę naukową „Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich i biomedycznych”, 174 str. oraz w 2011 roku – “Obróbka powierzchni materiałów inży­nier­skich” (współautor), 480 str. W latach 2012-2013 w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej opublikował tetralogię książek naukowych, w tym autorską książkę „Podstawy nauki o materiałach”, 2012, 772 str., jako współautor książkę „Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich”, 2013, 492 str., autorską książkę „Metaloznawstwo opisowe”, 2013, 814 str. oraz pracę zbiorową pod autorską redakcją naukową „Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej i nanotechnologii”, opublikowaną w Wydawnictwie International OCSCO World Press jako jedno z wydań Open Access Library, 2013, 763 str. Ostatnio opublikował również kilka wspólnych publikacji naukowych, w tym „Ćwiczenia laboratoryjne z nauki o materiałach”, 2013, 215 str., „Implanty śródszpikowe w osteosyntezie kości długich”, 2012, 150 str., „Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane”, 2012, 156 str., „Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn”, 2012, 319 str., „Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich”, 2011, 480 str., „Struktura i własności wieloskładnikowych powłok na węglikach spiekanych oraz ceramice azotkowej i sialonowej”, 2015, 173 str. oraz „Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine”, 2015, 168 str., opublikowanych w Wydawnictwie International OCSCO World Press w Gliwicach. Jest autorem lub współautorem wielu rozdziałów w monografiach wydanych w Kraju i za granicą.Dorobek Prof. Leszka A. Dobrzańskiego obejmuje także redakcję naukową ponad 360 wydań czasopism naukowych oraz zbiorów materiałów konferencji (głównie w języku angielskim, o światowym zasięgu). Do dorobku tego zalicza się m.in. zredagowane przez Niego jako Redaktora Naczelnego 111 zeszytów „Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering” wydawnictwa międzynarodowego (OCSCO) oraz 107 zeszytów „Archives of Materials Science and Engineering”, 32 zeszyty „Open Access Library” oraz 5 zeszytów „Archives of Materials Science” jako organów World Academy of Materials and Manufacturing Engineering oraz Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, 6 zeszytów „International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering” i 8 zeszytów „Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering” jako organów Association of Computational Materials Science and Surface Engineering oraz 41 zeszytów „Prac Studenckich Kół Naukowych” wydawanych w języku polskim przez wydawnictwo międzynarodowe (OCSCO), zawierających prace studenckie. Był Redaktorem Gościnnym 9 zeszytów specjalnych „Journal of Materials Processing Technology” umieszczonego na tzw. „liście filadelfijskiej” Wydawnictwa Elsevier w Holandii, a także ok. 10 specjalnych wydań czasopism International Journals of the Inderscience Publishers w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w tym „International Journal of Materials and Product Technology”, „International Journal of Microstructure and Materials Properties”, „International Journal of Manufacturing Technology and Management”, „International Journal of Surface Science and Engineering”. Był również Redaktorem Gościnnym kilkunastu specjalnych wydań czasopism naukowych w Polsce, w tym „Ochrona przed korozją”, „Rudy i metale nieżelazne”, „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”, „Kompozyty”, „Mechanik”, „Przegląd Odlewnictwa”, „Hutnik – Wiadomości Hutnicze”, „Nauka – Innowacje – Technika”, „Czystsza Produkcja w Polsce”, „Inżynieria Maszyn”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Mechanika”. Był również redaktorem oraz wydawcą ponad 40 zbiorów artykułów wydanych jako materiały konferencji naukowych, głównie międzynarodowych w języku angielskim, lecz również krajowych, a także kilkunastu monografii wydanych w ramach wydawnictwa międzynarodowego OCSCO.