Wykaz prac doktorskich

Zakończone prace doktorskie

1.    Dr inż. Adam Zarychta, 31.05.1995, Wpływ Nb na procesy wydzieleniowe w stalach szybkotnących W-Mo-V z podwyższonym stężeniem Si – praca wyróżniona, Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2.    Dr inż. Mariusz Ligarski, 8.05.1996, Wpływ częściowej substytucji V przez Ti na przemiany fazowe w stalach szybkotnących W-Mo-V – praca wyróżniona, Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
3.    Dr inż. Wojciech Sitek, 26.11.1997, Modelowanie zależności między składem chemicznym i hartownością stali konstrukcyjnych stopowych – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
4.    Dr inż. Marcin Adamiak, 17.12.1997, Struktura i własności powłok TiN i Ti(C,N) uzyskiwanych w procesie PVD na stalach szybkotnących – praca wyróżniona
5.    Dr inż. Wojciech Kasprzak, 25.11.1998, Znaczenie Co w stalach szybkotnących o obniżonym stężeniu W i Mo oraz pod-wyższonym stężeniu Si – praca wyróżniona, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską, Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
6.    Dr inż. Janusz Mazurkiewicz, 18.07.2000, Porównanie struktury i własności stali narzędziowych WLWT i WCLV do pracy na gorąco – praca wyróżniona
7.    Dr inż. Waldemar Kwaśny, 17.12.2001, Struktura i własności powłok uzyskiwanych w procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej – praca wyróżniona
8.    Dr inż. Klaudiusz Gołombek, 17.12.2001, Struktura i własności cermetali narzędziowych i węglików spiekanych pokrytych w procesie PVD powłokami odpornymi na ścieranie – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
9.    Dr inż. Krzysztof Lukaszkowicz, 18.12.2001, Struktura i własności przeciwzużyciowych i odpornych na korozję wielo-warstwowych pokryć PVD – praca wyróżniona
10.    Dr inż. Grzegorz Matula, 16.07.2002, Struktura i własności stali szybkotnących formowanych z proszków – praca wyró-żniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
11.    Dr inż. Jacek Trzaska, 16.07.2002, Metodyka komputerowego modelowania kinetyki przemian austenitu przechłodzonego stali konstrukcyjnych – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
12.    Dr inż. Mirosław Bonek, 17.12.2003, Struktura i własności warstw wierzchnich uzyskanych w wyniku obróbki laserowej stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
13.    Dr inż. Daniel Pakuła, 22.12.2003, Struktura i własności wielowarstwowych powłok PVD i CVD odpornych na ścieranie na azotkowej ceramice narzędziowej Si3N4 – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
14.    Dr inż. Jarosław Konieczny, 22.12.2003, Struktura i własności materiałów kompozytowych magnetycznie miękkich o osnowie silikonowej wzmacnianych nanokrystalicznymi proszkami stopów kobaltu
15.    Dr inż. Małgorzata Drak, 25.06.2004, Struktura i własności użytkowe materiałów kompozytowych magnetycznie twardych o osnowie polimerowej wzmacnianych nanokrystalicznymi cząstkami Nd-Fe-B z dodatkami metali – praca wyróżniona
16.    Dr inż. Jarosław Mikuła, 17.11.2004, Struktura i własności tlenkowej ceramiki narzędziowej na bazie Al2O3 z powłokami przeciwzużyciowymi PVD i CVD – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
17.    Dr inż. Anna Włodarczyk-Fligier, 13.07.2005, Struktura i własności materiałów kompozytowych o osnowie stopu EN AW-Al Cu4Mg1(A) wzmacnianych cząstkami Al2O3, BN lub Ti(C,N)
18.    Dr inż. Magdalena Polok-Rubiniec, 13.07.2005, Struktura i własności powłok PVD naniesionych na podłoże ze stali X37CrMoV5-1, obrobionej cieplnie i azotowanej plazmowo – praca wyróżniona
19.    Dr Agata Śliwa, 20.07.2005, Symulacja komputerowa naprężeń własnych dwuwarstwowych powłok PVD na spiekanej stali szybkotnącej – praca wyróżniona
20.    Dr inż. Krzysztof Labisz, 21.12.2005, Struktura i własności laserowo przetapianych i stopowanych warstw wierzchnich stali narzędziowej 32CrMoV12-28 – praca wyróżniona
21.    Dr inż. Marek Piec, 21.12.2005, Struktura i własności laserowo przetapianych i stopowanych warstw wierzchnich stali narzędziowej X38CrMoV5-3 – praca wyróżniona
22.    Dr inż. Mariusz Krupiński, 26.04.2006, Metodyka zautomatyzowanej oceny jakości metalurgicznej odlewniczych stopów Al-Si – praca wyróżniona
23.    Dr inż. Zbigniew Brytan, 20.12.2006, Struktura i własności odpornych na korozję stali ferrytyczno-austenitycznych spiekanych z chłodzeniem konwekcyjnym – praca wyróżniona
24.    Dr inż. Rafał Maniara, 20.12.2006, Kinetyka krystalizacji i struktura odlewniczych stopów Al-Si-Cu – praca wyróżniona
25.    Dr inż. Tomasz Tański, 20.12.2006, Kształtowanie struktury i własności odlewniczych stopów Mg-Al-Zn obrabianych cieplnie – praca wyróżniona, Honorowa Nagroda im. Prof. Jana Adamczyka za pracę doktorską
26.    Dr inż. Adam Polok, 20.12.2006, Modelowanie własności laserowo stopowanej stali 55NiCrMoV7 z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji – praca wyróżniona
27.    Dr inż. Marek Sroka, 28.02.2007, Metodyka komputerowego prognozowania trwałości elementów pracujących w warunkach pełzania – praca wyróżniona
28.    Dr inż. Ewa Jonda, 19.03.2007, Wpływ laserowego przetapiania i stopowania na strukturę i własności warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1 – praca wyróżniona
29.    Dr inż. Marek Kremzer, 5.03.2008, Struktura i własności materiałów kompozytowych o osnowie EN AC-AlSi12 wytwarzanych przez infiltrację ciśnieniową – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską, Honorowa Nagroda im. Prof. Jana Adamczyka za pracę doktorską
30.    Dr inż. Aleksandra Drygała, 9.07.2008, Wpływ teksturowania laserowego na własności fotowoltaiczne krzemu polikrystalicznego – praca wyróżniona
31.    Dr inż. Florian Brom, 4.03.2009, Komputerowe wspomaganie nauczania inżynierii materiałowej
32.    Dr inż. Anna Kloc-Ptaszna, 3.06.2009, Struktura i własności gradientowych węglikostali spiekanych na osnowie stali szybkotnącej HS6-5-2 – praca wyróżniona
33.    Dr inż. Marcin Staszuk, 2.06.2010, Struktura i własności gradientowych powłok PVD i CVD na sialonach i węglikach spieka-nych – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
34.    Dr inż. Mariusz Król, 15.09.2010, Wpływ stężenia Al oraz szybkości chłodzenia na strukturę i własności odlewniczych stopów Mg-Al-Zn – praca wyróżniona
35.    Dr inż. Justyna Domagała-Dubiel, 6.10.2010, Struktura i własności laserowo przetapianych i wtapianych warstw na stopach odlewniczych Mg-Al-Zn – praca wyróżniona
36.    Dr inż. Wojciech Borek, 3.11.2010, Znaczenie bliźniakowania w kształtowaniu struktury i własności stali austenitycznych wyso-komanganowych – praca wyróżniona, Honorowa Nagroda im. Prof. Jana Adamczyka za pracę doktorską
37.    Dr inż. Szymon Malara, 3.11.2010, Struktura i własności powierzchni odlewniczych stopów Mg-Al-Zn z wtapianymi laserowo cząstkami ceramicznymi
38.    Dr inż. Rafał Honysz, 1.12.2010, Metodyka projektowania materiałowego z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium inżynierii materiałowej – praca wyróżniona
39.    Dr inż. Ludwina Żukowska, 22.12.2010, Struktura i własności gradientowych powłok PVD na spiekanych materiałach narzędziowych – praca wyróżniona
40.    Dr inż. Barbara Dołżańska, 2.02.2011, Struktura i własności spiekanych gradientowych materiałów narzędziowych o osnowie kobaltowej – praca wyróżniona
41.    Dr inż. Marcin Bilewicz, 22.06.2011, Warstwowe kompozyty polimerowe wytwarzane sekwencyjnie przez formowanie wtryskowe z nakładaniem przepływów – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
42.    Dr inż. Małgorzata Musztyfaga, 13.07.2011, Mikroobróbka laserowa elementów krzemowych ogniw fotowoltaicznych – praca wyróżniona
43.    Dr inż. Anna Tomiczek, 25.01.2012, Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe o osnowie polimerowej wzmacniane cząstkami Tb0,3Dy0,7Fe1,9 – praca wyróżniona
44.    Dr inż. Agnieszka Nowak, 25.01.2012, Struktura i własności nowo opracowanego materiału kompozytowego na wewnątrzustrojowe protezy przełyku – praca wyróżniona
45.    Dr inż. Marcin Kowalski, 20.12.2012, Modelowanie własności stali stopowych konstrukcyjnych i maszynowych
46.    Dr inż. Błażej Tomiczek, 27.03.2013, Struktura i własności nanostrukturalnych materiałów kompozytowych wzmacnianych haloizytem – praca wyróżniona, Nagroda koncernu FIAT za pracę doktorską
47.    Dr inż. Łukasz Reimann, 29.05.2013, System komputerowego wspomagania doboru materiałów na wieloczłonowe częściowe stałe protezy stomatologiczne – praca wyróżniona
48.    Dr inż. Marta Górniak, 25.06.2014, Wpływ organofilizacji powierzchni nanorurek haloizytowych i nanopłytek montmorylonitowych na własności kompozytów polimerowych – praca wyróżniona
49.    Dr inż. Marek Szindler, 21.07.2014, Struktura i własności nanostrukturalnych warstw antyrefleksyjnych otrzymanych metodą ALD oraz zol-żel na krzemowych ogniwach fotowoltaicznych – praca wyróżniona
50.    Dr inż. Małgorzata Czaja, 8.12.2014, Mechanizmy przeciwdziałania pękaniu stali austenitycznej X11MnSiAl17-1-3 w warunkach dynamicznego odkształcenia plastycznego na zimno – praca wyróżniona
51.    Dr inż. Agnieszka Wierzbicka, 29.06.2015, Wpływ nanorurek węglowych na własności barwnikowych ogniw fotowoltaicznych – praca wyróżniona
52.    Dr inż. Wojciech Pakieła, 29.06.2015, Wpływ wtapiania laserowego węglików krzemu i wolframu na strukturę i własności warstwy wierzchniej stopów Al-Mg – praca wyróżniona
53.    Dr inż. Andrzej Hudecki, 16.12.2015, Nanowłókna kompozytowe o bioaktywnym rdzeniu i antybakteryjnej powłoce na rusztowania tkankowe – praca wyróżniona
54.    Dr inż. Iwona Czaja, 16.12.2015, Wpływ nanodrutów i nanoproszków miedzi na strukturę i własności nanokompozytowych materiałów polimerowych
55.    Dr inż. Magdalena Kujawa, 16.12.2015, Infiltrowane stopem AlSi12 materiały kompozytowe wzmocnione spiekanymi nanorurkami haloizytowymi – praca wyróżniona

Prace doktorskie w trakcie realizacji

56.    Mgr inż. Magdalena Macek, Wpływ wzmocnienia nanorurkami węglowymi oraz intensywnego odkształcenia plastycznego na strukturę
i własności nanokompozytu o osnowie AlMg1SiCu
57.    Mgr inż. Anna Achtelik-Franczak, Struktura i własności porowatego tytanu wytwarzanego metodą selektywnego spiekania laserowego do celów inżynierii stomatologicznej
58.    Mgr inż. Marzena Prokopiuk vel Prokopowicz, Znaczenie grafenu w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych na podłożach ceramicznym i elastycznym
59.    Mgr inż. Barbara Nieradka-Buczek, Wpływ nanodrutów miedzi na przewodnictwo cieplne i absorpcję promieniowania nanokompozytów polimerowych
60.    Mgr inż. Magdalena Szindler, Struktura i własności cienkich warstw polimerowych nanoszonych metodą zol-żel i stosowanych w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych
61.    Mgr inż. Marek Berliński, Modelowanie zależności między warunkami wytapiania w wielkim piecu i składem chemicznym surówki
z wykorzystaniem sieci neuronowych
62.    Mgr inż. Krzysztof Kędzierski, Charakterystyka ekologicznych ośrodków polimerowych do chłodzenia nawęglonych stali niskowęglowych
63.    Mgr inż. Jacek Zacłona, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszynowych