Wadliwy regulamin

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informuję, że działając w głębokiej trosce o dobro Politechniki śląskiej i Jej Społeczności Akademickiej, z pełnym poszanowaniem dla pryncypiów i zasad prawa oraz z obawy, że popełniany jest duży błąd, który może negatywnie zadecydować o przyszłości Uczelni, w związku z treścią Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 kwietnia 2016 r. której numeru obecnie nie znam, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020 (dalej jako "Uchwała bez numeru"), podjętej w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w sposobie liczenia "bezwzględnej większości" wymaganej przy wyborach organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni, których procedura została uregulowana w Uchwale nr XXXIV/279/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020 (dalej jako Uchwała nr XXXIV/279/15/16) na zasadzie art. 36 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., nr 572, ze zm.; dalej jako „u.p.s.w.”), w godzinach porannych w dniu 19 kwietnia 2016 roku, drogą elektroniczną zmuszony byłem wnieść do Pana Wice Premiera Dr Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z kopią do JM Rektora Prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika, o:

  1. stwierdzenie nieważności Uchwały bez numeru oraz Uchwały nr XXXIV/279/15/16 jako sprzecznych z 142 ust. 2 Statutu Politechniki Śląskiej, w zakresie w jakim w wyborach Uczelnianego Kolegium Elektorów nie było możliwości oddania głosu "wstrzymującego się", gdy tymczasem zgodnie z treścią Statutu wyboru tego dokonuje się większością bezwzględną;
  2. stwierdzenie nieważności Uchwały bez numeru jako sprzecznej z § 59 ust. 1 pkt 2 Statutu Politechniki Śląskiej, w zakresie w jakim uznaje ona wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów za dokonane bezwzględną większością głosów, w sposób ważny i prawidłowy, gdy tymczasem w wyborach tych nie było możliwości oddania głosu "wstrzymującego się".

W uzasadnieniu podkreśliłem, że jak zostało to wykazane w moim piśmie z dnia 5 kwietnia 2016, adresowanym do JM Rektora Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika, przesłanym do wiadomości Pana Ministra, obowiązujące regulacje wyborcze na Politechnice Śląskiej są sprzeczne z treścią jej Statutu. W związku z wątpliwościami, jakie powziął JM Rektor Politechniki Śląskiej po zapoznaniu się z treścią pisma, na dzień 18 kwietnia 2016 r. zostało zwołane posiedzenie Senatu, na którym została przyjęta Uchwała, na mocy której Senat postanowił, iż utrzymana zostaje Uchwała nr XXXIV/279/15/16 do dnia wprowadzenia zmiany, o której mowa w Uchwale bez numeru, a tym samym została wyrażona pozytywna opinia dotycząca stanowiska Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie prawidłowości w procedowaniu wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. Stwierdzono, że w wyniku ponownej analizy protokołów wyborczych na podstawie kart do głosowania, dokonanej przez wydziałowe komisje wyborcze oraz pozawydziałową komisję wyborczą - liczba kart do głosowania oddana bez wyboru jakiegokolwiek kandydata, uznawana dotychczas jako głos nieważny, nie miała wpływu na wynik wyboru poszczególnych elektorów nawet po uznaniu jej za głos "wstrzymujący się".

Jednocześnie, zatwierdzono zmiany w treści Uchwały nr XXXIV/279/15/16, zgodnie z którymi § 4 ust. 10 otrzymał brzmienie: "Jeżeli kandyduje tylko jedna osoba, to obowiązuje karta do głosowania stanowiąca załącznik nr 3. Karta zawiera nazwisko kandydata oraz trzy pola odpowiadające opcjom: TAK, NIE, WSTRZYMUJE SIĘ. Wyrażenie woli wyborcy polega na umieszczeniu znaku X w jednym z tych pól. W pozostałych przypadkach (np. braku znaku X w którymkolwiek z pól, zaznaczenia większej liczby pól niż jedno, wyróżnienie niewłaściwe, niejednoznaczne) głos uważa się za nieważny." Natomiast § 4 ust. 11 Uchwały nr XXXIV/279/15/16 otrzymał brzmienie: "W przypadku liczby kandydatów większej niż jeden obowiązuje karta do głosowania stanowiąca załącznik nr 4. Karta zawiera alfabetyczny wykaz kandydatów obok których znajduje się pole do umieszczenia znaku wyboru. Wybór polega na umieszczeniu znaku X w polu odpowiadającym danemu kandydatowi. Głos jest ważny, gdy liczba zaznaczonych pól nie przewyższa liczby mandatów do obsadzenia. Niezaznaczenie żadnego z pól oznacza głos ważny wstrzymujący się. W pozostałych przypadkach (np. zaznaczenia większej liczby pól niż wynosi liczba mandatów, umieszczenia innego znaku niż X), głos uważa się za nieważny." Wymieniona Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. 18 kwietnia 2016 r.

O ile pozytywnie należy ocenić próbę usunięcia sprzeczności zapisów Uchwały nr XXXIV/279/15/16 ze Statutem, to jednak należy wskazać, że działanie to nie tylko nie usuwa wątpliwości, a wręcz pogłębia stan chaosu w zakresie wyborczych regulacji.

Przede wszystkim, nieuprawnione są jakiekolwiek twierdzenia, że skoro podczas wyborów Uczelnianego Kolegium Elektorów nie było dużej liczby kart oddanych bez wyboru na żadnego kandydata, to oznacza to, że wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy. Co najważniejsze, wyborcy nie zostali przed dokonaniem wyboru w żaden sposób pouczeni, że mogą oddać głos "wstrzymujący się". Zgodnie z treścią dotychczasowego § 4 ust. 10 pkt 2) Uchwała nr XXXIV/279/15/16 w sposób jasny i nie pozostawiający wątpliwości precyzowała, iż za głos nieważny uważana jest karta, która nie zawiera wyróżnionego żadnego nazwiska. Wolą wyborców, którzy oddali takie karty do głosowania niewątpliwie było oddanie głosu nieważnego, a być może nie zdarzyło się to wcale. Nieuprawniona jest zatem interpretacja, że skoro ilość głosów nieważnych nie wpłynęłaby na wynik wyborów, to podobnie byłoby z głosami wstrzymującymi się.

Aby wybory mogły zostać przeprowadzone w sposób zgodny ze Statutem - niezbędne jest zapewnienie wyborcom możliwości oddania głosu "wstrzymującego się", co podczas wyborów Uczelnianego Kolegium Elektorów nie było możliwe. Wybory te, pozostają zatem obarczone poważnymi wadami, które mogą zostać usunięte wyłącznie poprzez ponowne ich przeprowadzenie i Uchwała Senatu nie jest w stanie usunąć oczywistej sprzeczności z prawem.

Niezrozumiałe ponadto pozostaje, dlaczego z jednej strony przyjęte zostało, iż wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, to jednak została jednocześnie dokonana zmiana treści Uchwały nr XXXIV/279/15/16 w sposób, który pozwala na oddanie głosu "wstrzymującego się". Nie można ustanawiać dwóch różnych standardów i definicji w toku tego samego procesu wyborczego. Jednocześnie, wprowadzenie zmian do Uchwały nr XXXIV/279/15/16 powinno być interpretowane jako pośrednie przyznanie, że dotychczasowe wybory nie były przeprowadzone w sposób zgodny ze statutową definicją większości bezwzględnej.

Nieprawidłowy wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów rodzi dalsze, poważne konsekwencje w związku z treścią § 47 ust. 5 Statutu, zgodnie z którym to Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Rektora. Jeśli wybór Kolegium jest obarczony poważną wadą, tym bardziej wybór Rektora będzie nią obarczony. Głosowanie w sprawie kandydatów na Rektora jest natomiast wyznaczone na dzień 20 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym niezbędne jest działanie Ministra w postaci stwierdzenia nieważności przepisów Uchwał w zakresie, w jakim pozostają one sprzeczne z treścią Statutu Politechniki Śląskiej. Jednocześnie, aktualne pozostają wszelkie twierdzenia i zarzuty związane z kwestią rozumienia "większości bezwzględnej" powołane w moim piśmie z dnia 5 kwietnia 2016 r. do Rektora Politechniki Śląskiej. Podstawą prawną takiego działania jest art. 36 ust. 1 pkt 1) u.p.s.w. Ponadto, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 września 2014 r. (sygn. I OSK 2159/14): „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego jest kompetentny, na podstawie art. 36 ust. 1 u.p.s.w., do stwierdzenia nieważności każdej uchwały organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora (innej niż decyzja administracyjna), w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem uczelni. Uprawnienia rzeczonego ministra nie są zatem zawężone jedynie do uchwał w przedmiocie spraw określonych w art. 35 ust. 3 ww. ustawy, przekazywanych z urzędu ministrowi przez rektora uczelni.” Uzasadnione jest zatem złożenie niniejszej sygnalizacji, mającej na celu doprowadzenie do wyeliminowania z obrotu regulacji sprzecznych ze Statutem uczelni. Skoro nikt inny tego nie uczynił, a przede wszystkim JM Rektor, który ustawowo jest zobowiązany do nadzoru, aby na Uczelni było przestrzegane prawo, kierując się dobrze pojętym obowiązkiem obywatelskim i nadrzędnym interesem Uczelni, zwróciłem się o przeanalizowanie tej sprawy przez Ministra.

 

Comments are closed.