Dorobek organizacyjny

Prof. Leszek A. Dobrzański od 1999 roku jest kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W latach 1997-2013 Prof. Leszek A. Dobrzański był Dyrektorem Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zatrudniającego obecnie ok. 140 pracowników, w tym ok. 20 profesorów i doktorów habilitowanych, jako jednej z największych w Polsce jednostek naukowych w obszarze inżynierii materiałowej, utworzonego z Jego inicjatywy, w wyniku rozwoju oraz przekształceń i późniejszego połączenia z innymi jednostkami wewnętrznymi Wydziału. Instytut jako jedyna w Polsce jednostka uczelniana uzyskał Certyfikat BSI w zakresie zarządzania jakością w oparciu o standardy ISO 9001:2001 równocześnie w zakresie badań naukowych oraz aktywności dydaktycznej.

Prof. Leszek A. Dobrzański równocześnie w latach 1991-2013 był Kierownikiem założonego przez Niego Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie w tym Instytucie, w skład którego wchodzą głównie Jego Wychowankowie, w tym 5 profesorów, ok. 35 doktorów nauk technicznych oraz ok. 25 doktorantów.

Prof. Leszek A. Dobrzański przez trzy kadencje z wyboru był w latach 1990-93 i 1999-2005 Dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pełniąc również w latach 1993-1996 funkcję Prodziekana – Pierwszego Zastępcy Dziekana tego Wydziału. Baza laboratoryjna Wydziału osiągnęła wówczas europejski poziom, przyczyniając się do kształcenia bardzo poszukiwanych na rynku pracy absolwentów. Nastąpiły wówczas wszechstronne zmiany w strukturze i działalności Wydziału i stał się on jednym z 3 najlepszych wydziałów mechanicznych na uczelniach technicznych w Kraju, o bardzo dużym znaczeniu międzynarodowym. Nastąpiła wówczas reorganizacja procesu dydaktycznego kształcenia na Wydziale, wdrożono zasady karty bolońskiej i systemu ECTS oraz całkowicie nowe plany studiów na 4 kierunkach studiów (w tym kilkunastu specjalności dydaktycznych, których opiekunem od kilkunastu lat jest Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c., w tym m.in. „Komputerowa Nauka o Materiałach” i „Komputerowe Wspomaganie w Inżynierii Materiałowej”), przygotowując je do akredytacji, która z wielkim sukcesem została przeprowadzona przez Państwową Komisję Akredytacyjną w roku 2006 na wszystkich 4 kierunkach kształcenia, w tym jako wyróżniająca na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”. Stworzono wtedy przez kilka lat możliwości kształcenia ok. 1000 studentów rocznie w siedzibie zamiejscowej Wydziału w Dąbrowie Górniczej. W roku 2008, po licznych dyskusjach i konsultacjach środowiskowych opracował autorskie i całkowicie oryginalne koncepcje wraz z pełną dokumentacją i plany studiów 2 nowych w skali Kraju makrokierunków studiów „Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach” oraz „Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych”, zaakceptowane przez Radę Wydziału i Senat Politechniki Śląskiej, uruchomionych od roku akademickiego 2009/2010 oraz kierunku studiów „Inżynieria materiałowa”, w tym m.in. z profilem „Inżynieria Stomatologiczna” uruchomionym począwszy od roku akademickiego 2010/2011.

Wszystkie trzy nowo kreowane kierunki są uznane za priorytetowe i są objęte przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4-letnim projektem „INFONANO” oraz projektami „NANATRIM”, „QUAPINFO” i „IMOTECH” finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów „LANAMATE” i „MERMFLEG” i zadania w projekcie „BIO-FARMA” dotyczących modernizacji i wyposażenia bazy laboratoryjnej, odpowiednio w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Kształtowanie Środowiska, Regionalnego Województwa Śląskiego i Inowacyjna Gospodarka, a także projektu „FORSURF” dotyczącego badań foseightowych w zakresie zaawansowanych technologii inżynierii powierzchni w Polsce w latach 2020-2030 w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka. Przez 5 kadencji był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej, a Statut Jego autorstwa opracowany w roku 1991, po kilku niezbędnych modyfikacjach wynikających ze zmiany przepisów państwowych w dalszym ciągu obowiązuje w Politechnice Śląskiej. W latach 2011-2013 był członkiem Komisji Rektorskiej ds. Nauczycieli Akademickich, a w latach 2012-2013 był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem w Politechnice Śląskiej.

Prof. Leszek A. Dobrzański w latach 1995-1998 był ponadto Prorektorem ds. Nauki Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Bielsku-Białej, a w latach 2013-2015 był Zastępcą Dyrektora ds. Współpracy Między­narodowej w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Prof. Leszek A. Dobrzański prowadzi bardzo aktywną działalność w zakresie koordynacji nauki, działalności dydaktycznej oraz działalności wydawniczej na terenie Kraju, w celu konsolidacji krajowego środowiska naukowego, pełniąc z wyboru przez kilka kadencji i nadal funkcje członka Prezydium Komitetu Nauki o Materiałach PAN, przewodniczącego Sekcji Materiałów Metalowych tego Komitetu, członka Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, członka Komitetu ds. Danych Naukowych CODATA przy Prezydium PAN, członka kilku Sekcji Komitetu Metalurgii PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a poprzednio także przewodniczącego Komisji Nauki o Materiałach i Inżynierii Materiałowej Oddziału PAN w Katowicach oraz sekretarza Komitetu PAN ds. Współpracy z European Materials Research Society. Jest członkiem rzeczywistym i wiceprezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Należy do grona członków założycieli Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, gdzie przez 3 kadencje był członkiem Zarządu Głównego. Był wieloletnim wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału SIMP, a w latach 1999-2005 przewodniczącym Stałej Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Uczelni Technicznych. W latach 2006-2009 roku był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, gdzie był wiceprzewodniczącym Komisji Uprawnień Akademickich, członkiem Komisji Edukacji i członkiem Komisji Nauki i Spraw Zagranicznych i gdzie brał aktywny udział w przygotowaniu projektów standardów kształcenia kilkunastu kierunków studiów technicznych, zatwierdzonych przez Ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego, w tym m.in. „Inżynieria materiałowa”, „Edukacja techniczno-informatyczna”, „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, „Automatyka i robotyka”, „Mechanika i budowa maszyn”, „Inżynieria biomedyczna” i „Transport”. Jest lub był członkiem Rad Programowych kilku polskich czasopism naukowych, w tym m.in. „Archiwum Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk” (obecnie „Archive of Foundry Engineering”), „Inżynieria Materiałowa”, „Inżynieria Maszyn”, „Przegląd Spawalnictwa” i „Materiały i Tech­nologie” oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma “Conference Papers in Materials Science”. Był przewodniczącym zespołu oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w dyscyplinie „Inżynieria materiałowa” i ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna” oraz ekspertem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ds. standardów kształcenia w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.

Prof. Leszek A. Dobrzański jest członkiem Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Organu Opiniodawczo-Doradczego Ministra, jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, był członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych - Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu oraz członkiem Konwentu Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Jest przewodniczącym Grupy Roboczej ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesów i nanoproduktów (GR 13 ds. NANO) w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), koordynowanych przez Ministerstwo Gospodarki. W latach 2006-2009 był członkiem członkiem Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, a w latach 2004-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Od roku 2006 jest Prezydentem światowej akademii nauk World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, a od roku 2007 również Prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego – Association of Computational Materials Science and Surface Engineering. Jest Redaktorem Naczelnym 2 miesięczników naukowych referowanych przez Directory of Open Access Journals pt.: „Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering” od 2006 roku i “Archives of Materials Science and Engineering” od 2007 roku (od 2009 roku referowanego także przez Scopus), w latach 2009 i 2010 kwartalnika naukowego pt. “Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering” oraz od 2011 roku miesięcznika “Open Access Library”, w którym publikowane są wyłącznie monografie naukowe, w tym rozprawy habilitacyjne. Jest członkiem kilku innych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich i Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Prof. Leszek A. Dobrzański spore doświadczenie organizacyjne uzyskał również jeszcze przed dwudziestu pięciu laty, społecznie działając w ruchu spółdzielczości mieszkaniowej, w tym m.in. pełniąc społecznie funkcje Przewodni­czącego Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Rady Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego, a następnie członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach oraz przez kilka kolejnych lat społecznego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Domów Jedno­rodzinnych „Batalionu Kosynierów” w Gliwicach.